Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663282 [url] => /a/10001/202002/7452ca471fd6a0a3e26a47ff611d18f5.jpeg ) [description] => 188个!福建新一批省级传统村落名录的村落名单公示 [recommend] => 0 [published] => 1582529125 [sort] => 0 [title] => 188个!福建新一批省级传统村落名录的村落名单公示 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147488.html [tags] => Array ( [0] => 自然村 [1] => 山村 [2] => 福建省 [3] => 村落 [4] => 城乡 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 32499 [1] => 39987 [2] => 7500 [3] => 3256 [4] => 2259 [5] => 1418 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663282 [url] => /a/10001/202002/7452ca471fd6a0a3e26a47ff611d18f5.jpeg ) ) [id] => 147488 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 自然村 [1] => 山村 [2] => 福建省 [3] => 村落 [4] => 城乡 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 188个!福建新一批省级传统村落名录的村落名单公示

  188个!福建新一批省级传统村落名录的村落名单公示

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663272 [url] => /a/10001/202002/bb59ea0fbd021f4b7f410abf4f40f664.jpeg ) [description] => 返岗复工你关心的工资、社保、劳动合同问题,人社部权威解答 [recommend] => 0 [published] => 1582529026 [sort] => 0 [title] => 返岗复工你关心的工资、社保、劳动合同问题,人社部权威解答 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147486.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663272 [url] => /a/10001/202002/bb59ea0fbd021f4b7f410abf4f40f664.jpeg ) ) [id] => 147486 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 返岗复工你关心的工资、社保、劳动合同问题,人社部权威解答

  返岗复工你关心的工资、社保、劳动合同问题,人社部权威解答

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663242 [url] => /a/10001/202002/2b04ba0ee94838f1916a421693b336ae.jpeg ) [description] => 福建省教育厅公布!全省小学生注意啦! [recommend] => 0 [published] => 1582528918 [sort] => 0 [title] => 福建省教育厅公布!全省小学生注意啦! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147484.html [tags] => Array ( [0] => 空中课堂 [1] => 学习 [2] => 小学 [3] => 福建省 [4] => 福建师范大学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 146638 [2] => 887 [3] => 1443 [4] => 3256 [5] => 6448 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663242 [url] => /a/10001/202002/2b04ba0ee94838f1916a421693b336ae.jpeg ) ) [id] => 147484 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 382 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 382 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 空中课堂 [1] => 学习 [2] => 小学 [3] => 福建省 [4] => 福建师范大学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建省教育厅公布!全省小学生注意啦!

  福建省教育厅公布!全省小学生注意啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661014 [url] => /a/10001/202002/0b91d0cd9e26b8e63fde67c27ab6f8cb.jpeg ) [description] => 福州三坊七巷、上下杭,恢复开放! [recommend] => 0 [published] => 1582429881 [sort] => 0 [title] => 福州三坊七巷、上下杭,已结束封闭,恢复开放! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147368.html [tags] => Array ( [0] => 三坊七巷 [1] => 街区 [2] => 福州 [3] => 市民 [4] => 佩戴 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1010 [1] => 39987 [2] => 851 [3] => 763 [4] => 1383 [5] => 45445 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661014 [url] => /a/10001/202002/0b91d0cd9e26b8e63fde67c27ab6f8cb.jpeg ) ) [id] => 147368 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 三坊七巷 [1] => 街区 [2] => 福州 [3] => 市民 [4] => 佩戴 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州三坊七巷、上下杭,已结束封闭,恢复开放!

  福州三坊七巷、上下杭,恢复开放!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661006 [url] => /a/10001/202002/36c4640207f622ca28f357121c759673.jpeg ) [description] => 全部免费!福州再包下14架飞机、3条专列,接你回榕返岗! [recommend] => 0 [published] => 1582429757 [sort] => 0 [title] => 免费!福州再包下14架飞机、3条专列,接你回榕返岗! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147366.html [tags] => Array ( [0] => 包机 [1] => 专列 [2] => 返榕 [3] => 福州 [4] => 返岗 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 31510 [1] => 39987 [2] => 3314 [3] => 146162 [4] => 763 [5] => 144922 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661006 [url] => /a/10001/202002/36c4640207f622ca28f357121c759673.jpeg ) ) [id] => 147366 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 包机 [1] => 专列 [2] => 返榕 [3] => 福州 [4] => 返岗 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 免费!福州再包下14架飞机、3条专列,接你回榕返岗!

  全部免费!福州再包下14架飞机、3条专列,接你回榕返岗!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1660974 [url] => /a/10001/202002/19502206680f779e1e3db1db7eefadef.jpeg ) [description] => 复工复产必看!这8件事你的单位做了吗? [recommend] => 0 [published] => 1582429662 [sort] => 0 [title] => 复工复产必看!这8件事你的单位做了吗? [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147364.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1660974 [url] => /a/10001/202002/19502206680f779e1e3db1db7eefadef.jpeg ) ) [id] => 147364 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 复工复产必看!这8件事你的单位做了吗?

  复工复产必看!这8件事你的单位做了吗?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1660248 [url] => /a/10001/202002/51270dbd8a7eab0cc784a80436b9702d.jpeg ) [description] => 最新!疫情期间,福建10大措施保障群众安全就医 [recommend] => 0 [published] => 1582429593 [sort] => 0 [title] => 最新!疫情期间,福建10大措施保障群众安全就医 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147362.html [tags] => Array ( [0] => 患者 [1] => 医疗机构 [2] => 防控 [3] => 医疗 [4] => 疫情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1444 [1] => 39987 [2] => 2763 [3] => 15387 [4] => 7681 [5] => 21826 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1660248 [url] => /a/10001/202002/51270dbd8a7eab0cc784a80436b9702d.jpeg ) ) [id] => 147362 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 患者 [1] => 医疗机构 [2] => 防控 [3] => 医疗 [4] => 疫情 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新!疫情期间,福建10大措施保障群众安全就医

  最新!疫情期间,福建10大措施保障群众安全就医

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1658992 [url] => /a/10001/202002/b79a18e56b1efa9d73df0b7a39493198.jpeg ) [description] => 人社部:这类人员感染新冠肺炎不认定为工伤 [recommend] => 0 [published] => 1582349484 [sort] => 0 [title] => 人社部:这类人员感染新冠肺炎不认定为工伤 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147226.html [tags] => Array ( [0] => 肺炎 [1] => 新冠 [2] => 社部 [3] => 医护 [4] => 疫情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 20784 [1] => 39987 [2] => 144426 [3] => 17438 [4] => 146012 [5] => 21826 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1658992 [url] => /a/10001/202002/b79a18e56b1efa9d73df0b7a39493198.jpeg ) ) [id] => 147226 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 肺炎 [1] => 新冠 [2] => 社部 [3] => 医护 [4] => 疫情 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 人社部:这类人员感染新冠肺炎不认定为工伤

  人社部:这类人员感染新冠肺炎不认定为工伤

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1658968 [url] => /a/10001/202002/6b6f361690d81dc0fe1055d49c7d573d.jpeg ) [description] => 最新!福州0新增确诊!0新增疑似! [recommend] => 0 [published] => 1582349264 [sort] => 0 [title] => 最新!福州0新增确诊!0新增疑似! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147222.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 晋安区 [2] => 疑似病例 [3] => 冠状病毒 [4] => 病例 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 39987 [2] => 903 [3] => 144316 [4] => 143136 [5] => 27349 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1658968 [url] => /a/10001/202002/6b6f361690d81dc0fe1055d49c7d573d.jpeg ) ) [id] => 147222 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 晋安区 [2] => 疑似病例 [3] => 冠状病毒 [4] => 病例 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新!福州0新增确诊!0新增疑似!

  最新!福州0新增确诊!0新增疑似!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1658960 [url] => /a/10001/202002/eb72279e61570372756af4d665d26e3f.jpeg ) [description] => 在家过节甜蜜蜜!听听《攀讲》阿肥说拗九! [recommend] => 0 [published] => 1582349203 [sort] => 0 [title] => 在家过节甜蜜蜜!听听《攀讲》阿肥说拗九! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147220.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1658960 [url] => /a/10001/202002/eb72279e61570372756af4d665d26e3f.jpeg ) ) [id] => 147220 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 在家过节甜蜜蜜!听听《攀讲》阿肥说拗九!

  在家过节甜蜜蜜!听听《攀讲》阿肥说拗九!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1658948 [url] => /a/10001/202002/e031ac6d0f8db880d196467bc560918f.jpeg ) [description] => 省教育厅通知!和中小学校延期开学有关…… [recommend] => 0 [published] => 1582349101 [sort] => 0 [title] => 省教育厅通知!和中小学校延期开学有关…… [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147218.html [tags] => Array ( [0] => 学习 [1] => 学生 [2] => 教学 [3] => 各校 [4] => 推送 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 887 [1] => 39987 [2] => 1752 [3] => 1646 [4] => 146468 [5] => 93288 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1658948 [url] => /a/10001/202002/e031ac6d0f8db880d196467bc560918f.jpeg ) ) [id] => 147218 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 学习 [1] => 学生 [2] => 教学 [3] => 各校 [4] => 推送 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 省教育厅通知!和中小学校延期开学有关……

  省教育厅通知!和中小学校延期开学有关……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1656336 [url] => /a/10001/202002/a38e962d8749c9836ce86b7fcc89b8b8.jpeg ) [description] => 事关每个人!受疫情影响,社保、医保、公积金将发生这些变化! [recommend] => 0 [published] => 1582259620 [sort] => 0 [title] => 事关每个人!受疫情影响,社保、医保、公积金将发生这些变化! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147076.html [tags] => Array ( [0] => 公积金 [1] => 疫情 [2] => 缴存 [3] => 阶段性 [4] => 企业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1014 [1] => 39987 [2] => 21826 [3] => 11553 [4] => 146412 [5] => 54 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1656336 [url] => /a/10001/202002/a38e962d8749c9836ce86b7fcc89b8b8.jpeg ) ) [id] => 147076 [tran_published] => 02-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公积金 [1] => 疫情 [2] => 缴存 [3] => 阶段性 [4] => 企业 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 事关每个人!受疫情影响,社保、医保、公积金将发生这些变化!

  事关每个人!受疫情影响,社保、医保、公积金将发生这些变化!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1656338 [url] => /a/10001/202002/334bc21c1b1a4997eb0e45c732908769.jpeg ) [description] => 快讯!福州市区公园今起有限开放!入园须…… [recommend] => 0 [published] => 1582259438 [sort] => 0 [title] => 快讯!福州市区公园今起有限开放!入园须…… [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147072.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 开放 [2] => 入园 [3] => 有限 [4] => 21 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 39987 [2] => 5226 [3] => 94638 [4] => 146392 [5] => 22320 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1656338 [url] => /a/10001/202002/334bc21c1b1a4997eb0e45c732908769.jpeg ) ) [id] => 147072 [tran_published] => 02-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 开放 [2] => 入园 [3] => 有限 [4] => 21 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 快讯!福州市区公园今起有限开放!入园须……

  快讯!福州市区公园今起有限开放!入园须……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1656296 [url] => /a/10001/202002/1eef49bbe6f551d5b826eb8243a8fc8d.jpeg ) [description] => 全面复工复产、员工返岗上班, 福建这本《导则》请收好! [recommend] => 0 [published] => 1582259247 [sort] => 0 [title] => 全面复工复产、员工返岗上班, 福建这本《导则》请收好! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147068.html [tags] => Array ( [0] => 用工 [1] => 务工人员 [2] => 复工 [3] => 企业 [4] => 服务 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 21665 [1] => 39987 [2] => 21281 [3] => 89922 [4] => 54 [5] => 1167 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1656296 [url] => /a/10001/202002/1eef49bbe6f551d5b826eb8243a8fc8d.jpeg ) ) [id] => 147068 [tran_published] => 02-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 用工 [1] => 务工人员 [2] => 复工 [3] => 企业 [4] => 服务 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 全面复工复产、员工返岗上班, 福建这本《导则》请收好!

  全面复工复产、员工返岗上班, 福建这本《导则》请收好!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1656308 [url] => /a/10001/202002/9b9ed7d4d56d8271d7f69ea0161c9bc6.jpeg ) [description] => 王宁:有力有序加快推进项目复工 高质量做好世遗大会筹备工作 [recommend] => 0 [published] => 1582259077 [sort] => 0 [title] => 王宁:有力有序加快推进项目复工 做好世遗大会筹备工作 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/147066.html [tags] => Array ( [0] => 南二环 [1] => 会议厅 [2] => 提升 [3] => 10 [4] => 仓山区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 30578 [1] => 39987 [2] => 146408 [3] => 38229 [4] => 50289 [5] => 1230 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1656308 [url] => /a/10001/202002/9b9ed7d4d56d8271d7f69ea0161c9bc6.jpeg ) ) [id] => 147066 [tran_published] => 02-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 南二环 [1] => 会议厅 [2] => 提升 [3] => 10 [4] => 仓山区 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 王宁:有力有序加快推进项目复工 做好世遗大会筹备工作

  王宁:有力有序加快推进项目复工 高质量做好世遗大会筹备工作