Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1327932 [url] => /a/10001/201910/ad36e5a309aecb14796e3b28838e0116.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571582564 [sort] => 0 [title] => 100余天!1000余人!因为他们,丝路电影节大放异彩! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/123531.html [tags] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 电影 [2] => 丝路 [3] => 论坛 [4] => 策划 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 21302 [2] => 10905 [3] => 21303 [4] => 3239 [5] => 15304 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1327932 [url] => /a/10001/201910/ad36e5a309aecb14796e3b28838e0116.jpeg ) ) [id] => 123531 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1310 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 57 [digg] => 0 [all_pv] => 1310 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 电影 [2] => 丝路 [3] => 论坛 [4] => 策划 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325703 [url] => /a/thumb/10001/201910/4e09f979f9306f7976e52988b6d3f783.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571569175 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.20】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/123450.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325703 [url] => /a/thumb/10001/201910/4e09f979f9306f7976e52988b6d3f783.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 123450 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 426 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 426 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323141 [url] => /a/10001/201910/7a787cf9af1bd70f405f833a5c8ff951.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571483306 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.19】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/123303.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323141 [url] => /a/10001/201910/7a787cf9af1bd70f405f833a5c8ff951.png ) ) [id] => 123303 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 409 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 409 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320357 [url] => /a/thumb/10001/201910/0b32f675fca181319c3e4e40d1b42298.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571396182 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.18】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/123096.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320357 [url] => /a/thumb/10001/201910/0b32f675fca181319c3e4e40d1b42298.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 123096 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 618 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 618 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320297 [url] => /a/10001/201910/d3693a80a3c56daefff2fe7a9e4af3e0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571390938 [sort] => 0 [title] => 来三坊七巷“打卡”电影节!拍一张属于自己的”明星照” [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/123063.html [tags] => Array ( [0] => 朱艺 [1] => 直播间 [2] => 媒体 [3] => 电影节 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 116118 [2] => 37512 [3] => 3181 [4] => 21302 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320297 [url] => /a/10001/201910/d3693a80a3c56daefff2fe7a9e4af3e0.png ) ) [id] => 123063 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 819 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 819 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 朱艺 [1] => 直播间 [2] => 媒体 [3] => 电影节 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319580 [url] => /a/10001/201910/6f767b263a51a54ab82a0cb10f30c781.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571373088 [sort] => 0 [title] => “基建狂魔”深夜发威!四个半小时,福平铁路联络线成功接入福州站! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122970.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,222,9,214,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319580 [url] => /a/10001/201910/6f767b263a51a54ab82a0cb10f30c781.jpeg ) ) [id] => 122970 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 885 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 0 [all_pv] => 885 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316280 [url] => /a/thumb/10001/201910/cede439338ad42c2f755fbf335d15f76.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571309225 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.17】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122847.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316280 [url] => /a/thumb/10001/201910/cede439338ad42c2f755fbf335d15f76.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 122847 [tran_published] => 10-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316274 [url] => /a/10001/201910/1b7b643725ceee274aaf229ad05702b3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571308332 [sort] => 0 [title] => 电影人的对话|丝路国家电影推介馆在榕设立 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122841.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,214,224,9,222,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316274 [url] => /a/10001/201910/1b7b643725ceee274aaf229ad05702b3.png ) ) [id] => 122841 [tran_published] => 10-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 669 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 669 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316256 [url] => /a/10001/201910/20092ddac39009b96d6fc7eef57c99af.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571307228 [sort] => 0 [title] => 走进这扇门 感受电影节的另一番风景 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122817.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316256 [url] => /a/10001/201910/20092ddac39009b96d6fc7eef57c99af.png ) ) [id] => 122817 [tran_published] => 10-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 605 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 605 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312722 [url] => /a/thumb/10001/201910/32e9f08bfdf1f8dbad7bb4844fc6db0e.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571223500 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.16】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122631.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312722 [url] => /a/thumb/10001/201910/32e9f08bfdf1f8dbad7bb4844fc6db0e.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 122631 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 513 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 513 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312578 [url] => /a/10001/201910/f0f97af8b808386dbbeec5a3ef8579e2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571221930 [sort] => 0 [title] => 燃泪!《一百零八》今夜震撼首映 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122607.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,214,9,222,224,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312578 [url] => /a/10001/201910/f0f97af8b808386dbbeec5a3ef8579e2.jpeg ) ) [id] => 122607 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1001 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 26 [digg] => 0 [all_pv] => 1001 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312569 [url] => /a/10001/201910/9109d100738d8cb350cadfda45f5ad6b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571220617 [sort] => 0 [title] => 日夜兼程!星光熠熠的背后,是这样的坚守 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122595.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 倾情 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 130941 [3] => 21302 [4] => 91848 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,224,214,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312569 [url] => /a/10001/201910/9109d100738d8cb350cadfda45f5ad6b.jpeg ) ) [id] => 122595 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 971 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 971 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 倾情 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312425 [url] => /a/10001/201910/2333e55561b09de2574b699bd566cee4.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571219590 [sort] => 0 [title] => 大咖驾到!电影业界精英今日共聚福州 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122583.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,224,214,222,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312425 [url] => /a/10001/201910/2333e55561b09de2574b699bd566cee4.png ) ) [id] => 122583 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 790 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [all_pv] => 790 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1309041 [url] => /a/10001/201910/a491ed725f3a570a0e66faee2eaf0b46.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571145714 [sort] => 0 [title] => 《风吹红河谷》 主演谭伶艳红裙超惊艳!端庄一笑令人倾倒 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122382.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,232,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1309041 [url] => /a/10001/201910/a491ed725f3a570a0e66faee2eaf0b46.png ) ) [id] => 122382 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 518 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 518 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1309032 [url] => /a/10001/201910/104c9fc8821488776f9942f8230ebc1b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571145468 [sort] => 0 [title] => 著名导演李少红新作《解放·终局营救》!不改艺术初心,打造红色光影之旅 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/122379.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,232,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1309032 [url] => /a/10001/201910/104c9fc8821488776f9942f8230ebc1b.png ) ) [id] => 122379 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1