Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589150 [url] => /a/10001/202001/c6a76f433bcd19fb187db9a72ac1ec87.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579258733 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.17】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/142624.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589150 [url] => /a/10001/202001/c6a76f433bcd19fb187db9a72ac1ec87.png ) ) [id] => 142624 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 690 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 690 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588800 [url] => /a/10001/202001/ed6045584b0795525035ab6c3bbfcbeb.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579249063 [sort] => 0 [title] => 福州春节打车涨价,每车次加收5元! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/142580.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588800 [url] => /a/10001/202001/ed6045584b0795525035ab6c3bbfcbeb.png ) ) [id] => 142580 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1587556 [url] => /a/10001/202001/15ae7e00875183770252b08ae8f16d22.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579172502 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.16】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/142458.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1587556 [url] => /a/10001/202001/15ae7e00875183770252b08ae8f16d22.png ) ) [id] => 142458 [tran_published] => 01-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585506 [url] => /a/10001/202001/923604f58261d947dfc7aaa4e40fb083.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579085958 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.15】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/142344.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585506 [url] => /a/10001/202001/923604f58261d947dfc7aaa4e40fb083.png ) ) [id] => 142344 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 473 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 473 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1582672 [url] => /a/10001/202001/0fb12720cb8b4554d192c4fbe19276ac.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578999487 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.14】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/142190.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1582672 [url] => /a/10001/202001/0fb12720cb8b4554d192c4fbe19276ac.png ) ) [id] => 142190 [tran_published] => 01-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1582508 [url] => /a/10001/202001/9b2f79499ebe1a1e627bc8114fb8f5ff.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578982206 [sort] => 0 [title] => 9岁女孩遭遇车祸,脚掌被压轮下,哭喊“警察叔叔救救我!” [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/142138.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1582508 [url] => /a/10001/202001/9b2f79499ebe1a1e627bc8114fb8f5ff.png ) ) [id] => 142138 [tran_published] => 01-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 610 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 610 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1580110 [url] => /a/10001/202001/7d68c5bceb659ec6900722d385f4206e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578913225 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.13】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/142024.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1580110 [url] => /a/10001/202001/7d68c5bceb659ec6900722d385f4206e.png ) ) [id] => 142024 [tran_published] => 01-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 385 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 385 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1578814 [url] => /a/10001/202001/0dc4c288a2019cac51f6e863ae9d610a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578819228 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.12】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/141870.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1578814 [url] => /a/10001/202001/0dc4c288a2019cac51f6e863ae9d610a.png ) ) [id] => 141870 [tran_published] => 01-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1576956 [url] => /a/10001/202001/b1977ab73ad11b3192c9e5b80c2803a5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578730163 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.11】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/141742.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1576956 [url] => /a/10001/202001/b1977ab73ad11b3192c9e5b80c2803a5.png ) ) [id] => 141742 [tran_published] => 01-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1575286 [url] => /a/10001/202001/37932bbf0c8cc14ec1e1c918193a334d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578650771 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.10 】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/141614.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1575286 [url] => /a/10001/202001/37932bbf0c8cc14ec1e1c918193a334d.png ) ) [id] => 141614 [tran_published] => 01-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 421 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 421 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1574366 [url] => /a/10001/202001/c77e5d320577dee317fb617ec6bdf2c5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578625326 [sort] => 0 [title] => 3岁女童反锁家中哭闹不止,他们化身“蜘蛛侠”爬窗救人 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/141556.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1574366 [url] => /a/10001/202001/c77e5d320577dee317fb617ec6bdf2c5.png ) ) [id] => 141556 [tran_published] => 01-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1572972 [url] => /a/10001/202001/41f42893648fe73e7d4cbc6bd438239e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578571034 [sort] => 0 [title] => 姚晨、黄晓明、吕思清、黄珊汕……明天是她的生日,众多明星朋友惊喜送祝福 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/141516.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1572972 [url] => /a/10001/202001/41f42893648fe73e7d4cbc6bd438239e.jpeg ) ) [id] => 141516 [tran_published] => 01-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 3034 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 99 [digg] => 0 [all_pv] => 3034 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1572900 [url] => /a/10001/202001/670c08fe74094c218e36327b28283e82.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578567144 [sort] => 0 [title] => 福州永泰梅花绽放如“雪”  穿越千年只为这片梅海 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/141502.html [tags] => Array ( [0] => 赏梅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 31211 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1572900 [url] => /a/10001/202001/670c08fe74094c218e36327b28283e82.jpeg ) ) [id] => 141502 [tran_published] => 01-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1288 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 66 [digg] => 0 [all_pv] => 1288 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 赏梅 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1572942 [url] => /a/10001/202001/8bdace9c1ca18ce7368597f4475d4759.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578563383 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.9 】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/141474.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1572942 [url] => /a/10001/202001/8bdace9c1ca18ce7368597f4475d4759.png ) ) [id] => 141474 [tran_published] => 01-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 516 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 516 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1572170 [url] => /a/10001/202001/f04a304b0f733c6c556810b203226c91.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578546337 [sort] => 0 [title] => 福州永泰这个花海公园,春节一定要去看看! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/141424.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1572170 [url] => /a/10001/202001/f04a304b0f733c6c556810b203226c91.png ) ) [id] => 141424 [tran_published] => 01-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1